فرمول های محاسبه قیمت طلا :

برای کار در زمینه طلا فرمول هایی وجود دارد که با دانستن آنها می توان کار خود و را آسان تر کرده و اعداد و ارقام مورد نیاز خویش را محاسبه کرد،این فرمول های اساسی و پر

کاربرد به زبان ساده و صریحی توضیح داده شده اند امید می رود تا کاربران بتوانند از این فرمول ها استفاده خوبی داشته باشند(سایت طلا )

 

فرمول یک - محاسبه مظنه طلای کشور با اونس جهانی

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ مساوی مظنه طلای کشور.(خرید سکه)

نمونه : قیمت یک انس طلا ۶۱۴.۲دلار و قیمت یک دلار۹۱۵تومان مظنه را محاسبه کنید؟

۶۱۴.۲دلار*۹۱۵تومان تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ = ۵۸۶۹۸ تومان (مظنه ایران).

 

فرمول دو - محاسبه کردن قیمت سکه تمام بهار با اونس جهانی :

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷ مساوی قیمت سکه تمام.

نمونه :۶۱۴.۲دلار ضرب ۹۱۵تومان تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷=۱۳۲۲۵۶تومان (قیمت یک سکه تمام بهار آزادی).

 

فرمول سه- محاسبه کردن یک مثقال طلا با اونس جهانی: 

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۸.۹۹۹ مساوی  قیمت یک مثقال طلا.

نمونه :۶۴۲دلار ضرب در ۹۱۵تومان تقسیم بر ۸.۹۹۹ مساوی ۶۵۲۷۷ تومان قیمت یک مثقال طلا.

 

فرمول چهار- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول۳ محاسبه کردن ایم را تقسیم بر ۴.۶۰۸ می کنیم، قیمت یک گرم طلای ۱۸(۷۵۰)عیار محاسبه می شود.

نمونه :۶۵۲۷۷ تقسیم بر ۴.۶۰۸ مساوی ۱۴۱۶۶تومان قیمت یک گرم طلای۱۸(۷۵۰)عیار.

 

فرمول پنج - شما وقتی با بازار طلا تماس بگیرید تا قیمت بپرسید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(۴.۶۰۸گرم)طلای۱۷(۷۰۵)عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت

یک گرم طلا با هر عیاری را محاسبه کنید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق باید محاسبه کنید:

مظنه۱۷(۷۰۵) تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در (هرعیاری) مساوی قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

نمونه : قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ۶۱۳۵۵ تومان را محاسبه کنید؟

۶۱۳۵۵تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۲۵مساوی۱۷۴۷۰تومان قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه کشور.

 

فرمول شش- قبل از خرید اول خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی محاسبه کنید بعد مظنه کشور را از چند مغازه دربازار جویا شوید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را مشخص کنید و بعد اقدام به خرید کنید:

 مبلغ پولتان/مظنه روز*۴.۶۰۸*۷۰۵/عیار(شمش یا طلای آبشده)مساوی مقدار(وزن)طلای خریداری شده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده.) 

نمونه :۷۰۰۰۰۰۰تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز ۶۱۰۰۰تومان است، طلا فروش برای فروش طلای آبشده با عیار ۹۳۵دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(۹۳۵)

روی مظنه۶۱۰۰۰تومان باید به ما بدهد؟

۷۰۰۰۰۰۰تومان/۶۱۰۰۰تومان*۴.۶۰۸*۷۰۵/۹۳۵=۳۹۸.۷۰۰گرم طلای آبشده با عیار۹۳۵باید دریافت کنید.

 

فرمول هفتم - هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی محاسبه کنید بعد مظنه کشور را ازچند مغازه طلا فروشی در بازار جویا شوید و با

قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف مشخص کنید، بعد اقدام به فروش کنید:

مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)مساوی مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید دریافت کنید.

نمونه :۳۹۸.۷گرم طلای آبشده با عیار(۹۳۵) داریم مظنه روز هم ۶۵۰۰۰تومان، هنگام فروش چقدر پول از مغازه دار باید دریافت کنیم؟

 ۳۹۸.۷۰۰گرم ضرب در ۶۵۰۰۰تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۳۵مساوی۷۴۵۸۸۱۱تومان باید از طلا فروش دریافت کنید.

مردم با دانستن این فرمول ها می توانند اکثر نیاز مهم به محاسبه را برای خود رفع کنند، سایت نیم سکه پیشرو در زمینه خدمت به کاربران.

                             قسطی                                   زاینده رود