چطور می توان مظنه طلای کشور را  با اونس جهانی محاسبه کرد ؟

این فرمول به شما کمک می کند تا مظنه طلای ایران را با اونس جهانی محاسبه کنید و یک نمونه هم برای بهتر یاد گرفتن آورده ایم.(نیم سکه)

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ مساوی مظنه طلای کشور.(خرید سکه)

نمونه :  

قیمت یک انس طلا ۶۱۴.۲دلار و قیمت یک دلار۹۱۵تومان مظنه را بدست آورید؟ ( قیمت سکه )

۶۱۴.۲دلار*۹۱۵تومان تقسیم بر ۹.۵۷۴۲ = ۵۸۶۹۸ تومان (مظنه ایران)

                          قسطی                                         زاینده رود