با استفاده از  اونس جهانی قیمت سکه تمام بهار آزادی را محاسبه کنید :

با این فرمول شما می توانیدقیمت سکه تمام بهار آزادی را با اونس جهانی حسابکنید و یک مثال هم برای یاد گیری بهتر آورده ایم.(نیم سکه)

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷ مساوی قیمت سکه تمام.             

نمونه :۶۱۴.۲دلار ضرب ۹۱۵تومان تقسیم بر ۴.۲۴۹۲۷=۱۳۲۲۵۶تومان (قیمت یک سکه تمام بهار آزادی).

               قسطی                                       زاینده رود                                قیمت سکه