با اونس جهانی قیمت یک مثقال طلا را محاسبه کنید :

 

 با این فرمول شما  را قادر می سازد تا  قیمت یک مثقال طلا را با اونس جهانی حساب کنید و یک مثال هم برای یاد گرفتن کاربران آورده ایم.(نیم سکه)

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر ۸.۹۹۹ مساوی  قیمت یک مثقال طلا.(قیمت سکه )

نمونه :۶۴۲دلار ضرب در ۹۱۵تومان تقسیم بر ۸.۹۹۹ مساوی ۶۵۲۷۷ تومان قیمت یک مثقال طلا.(خرید سکه )

                      قسطی                                   زاینده رود