محاسبه یک گرم طلای 18 عیار با قیمت اونس جهانی : 

فرمول به شما کمک می کند تا قیمت یک گرم طلای ۱۸عیار را با اونس جهانی حساب کنید و یک نمونه هم برای بهتر یاد گرفتن آورده ایم. (نیم سکه)

قیمت یک مثقال طلا که در فرمول۳ محاسبه کردن ایم را تقسیم بر ۴.۶۰۸ می کنیم، قیمت یک گرم طلای ۱۸(۷۵۰)عیار محاسبه می شود.(قیمت سکه)

نمونه :۶۵۲۷۷ تقسیم بر ۴.۶۰۸ مساوی ۱۴۱۶۶تومان قیمت یک گرم طلای۱۸(۷۵۰)عیار. (فروش سکه)

                قسطی                                       زاینده رود