محاسبه مظنه به یک گرم طلا :

این فرمول به شما کمک می کند تا مظنه را به قیمت یک گرم محاسبه کنید و به مثال زیر توجه کنید.(نیم سکه)

 شما زمانی که با بازار طلا تماس بگیرید تا قیمت بپرسید قیمت مظنه را به شما می گویند یعنی قیمت(۴.۶۰۸گرم)طلای۱۷(۷۰۵)عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت

یک گرم طلا با هر عیاری را محاسبه کنید از روی مظنه گرفته شده بدین طریق باید محاسبه کنید: (فروش سکه)

مظنه۱۷(۷۰۵) تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در (هرعیاری) مساوی قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.(قیمت سکه)

نمونه :

قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه ۶۱۳۵۵ تومان را محاسبه کنید؟

۶۱۳۵۵تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۲۵مساوی۱۷۴۷۰تومان قیمت یک گرم طلا با عیار۹۲۵ از روی مظنه کشور.

                قسطی                                             زاینده رود