محاسبه قیمت طلای آبشده با مظنه :

این فرمول به شما کمک می کند تا قیمت طلای آبشده  را با مظنه محاسبه کنید و یک مثال هم برای شما است .(خرید سکه)

قبل از خرید اول خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی محاسبه کنید بعد مظنه کشور را از چند مغازه دربازار جویا شوید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید

و اختلاف را مشخص کنید و بعد اقدام به خرید کنید: (نیم سکه)

 مبلغ پولتان/مظنه روز*۴.۶۰۸*۷۰۵/عیار(شمش یا طلای آبشده)مساوی مقدار(وزن)طلای خریداری شده با پول موجود وعیارمشخص(شمش یا طلای آبشده.) 

نمونه :

۷۰۰۰۰۰۰تومان پول داریم(برای خرید) مظنه روز ۶۱۰۰۰تومان است، طلا فروش برای فروش طلای آبشده با عیار ۹۳۵دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار(۹۳۵)

روی مظنه۶۱۰۰۰تومان باید به ما بدهد؟ (قیمت سکه)

۷۰۰۰۰۰۰تومان/۶۱۰۰۰تومان*۴.۶۰۸*۷۰۵/۹۳۵=۳۹۸.۷۰۰گرم طلای آبشده با عیار۹۳۵باید دریافت کنید.

                  قسطی                                زاینده رود