محاسبه مظنه طلا با اونس جهانی :

این فرمول به شما کمک می کند قیمت مظنه طلا با اونس جهانی محاسبه کنید و یک نمونه هم برای بهتر یاد گرفتن آورده ایم.(نیم سکه)

هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی محاسبه کنید بعد مظنه کشور را ازچند مغازه طلا فروشی در بازار جویا شوید و با

قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف مشخص کنید، بعد اقدام به فروش کنید: (قیمت سکه )

مقدار(وزن)طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در عیار(شمش یا طلای آبشده)مساوی مبلغ (پول)طلایتان که موقع فروش باید دریافت کنید.

(فروش سکه)

نمونه :۳۹۸.۷گرم طلای آبشده با عیار(۹۳۵) داریم مظنه روز هم ۶۵۰۰۰تومان، هنگام فروش چقدر پول از مغازه دار باید دریافت کنیم؟

 ۳۹۸.۷۰۰گرم ضرب در ۶۵۰۰۰تومان تقسیم بر ۴.۶۰۸ تقسیم بر ۷۰۵ ضرب در ۹۳۵مساوی۷۴۵۸۸۱۱تومان باید از طلا فروش دریافت کنید.

                         قسطی                                                    زاینده رود