بازار طلا در ایران چگونه است :

شرایط بازار طلای ایران داری نکاتی است که به آن اشاره می کنیم : ( نیم سکه )


وضعیت طلا در بازار ایران شبیه بسیاری کشورهای دیگر است. اما کشور ما از نظر این دارایی معمولا در صحنه جهانی به صورت مستقیم نقش آفرین نیست. اما در داخل ایران،

طلا بازار پر اهمیتی و قابل دارد. ( قیمت سکه )

مهمترین اشخاصاین بازار در کشور عبارتند از:

1- متقاضیان زیورآلات که سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. (فروش سکه )

2- متقاضیانی که سکه طلا یکی از اقلام سبد دارایی آنها است.

3- متقاضیانی که سکه طلا را جهت سوداگری خریداری می‌کنند که شامل بانک مرکزی، سوداگرانی که صرفاً به جهت تغییرات قیمت عرضه می‌کنند و خانوارهایی که سکه یا

زیورآلات را به هنگام نیاز عرضه می‌کنند، است.

موارد تاثیرگذار بر قیمت طلا در ایران به صورت کلی یا درونیو یا بیرونی هستند. عوامل درونی ناشی از عرضه و تقاضا است که در این

بین بانک مرکزی و سوداگران بیشترین نقش را دارد.

                       قسطی                                                           زاینده رود