افزایش قیمت سکه :

بازار سکه بازار متفاوتی نسبت به دیگر بازار ها است ولی هنوز هم قادر به پیشبینی آن خواهیم  بود و این بار با افزایش بیست و سه هزار تومانی آن رو به رو بودیم(نیم سکه)

در اولین ماه سال بازار سکه در مقایسه با سایر بازارهای مالی حاشیه های کمتری را تجربه کرد. در حالی که سکه با قیمت 940 هزار تومان سال جاری را شروع کرده

بود با قیمت 963 هزار تومان به استقبال اردیبهشت رفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این افزایش قیمت را نوسان قیمت جهانی اونس طلا بیان می کنند.

                     قسطی                                        زاینده رود