قیمت ربع سکه 86 روز سه شنبه 1394/04/02 دوم  تیر نود چهار

سکه امامی زیر 86 8,980,000
نیم  سکه 86 4,580,000
نیم سکه زیر 86 4,520,000
ربع سکه 86 2,510,000
ربع سکه زیر 86 2,300,000
سکه گرمی 1,680,000
مثقال طلا 3,995,000
گرم 24 عیار 1,230,000
گرم 18 عیار 923,000

قیمت ربع سکه 86 روز سه شنبه 1394/04/02 دوم  تیر نود چهار

                                             قیمت نیم سکه