تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی یا تکنیکال:

تحلیل تکنیکی به روشی از تحلیل میگوییم که در آن بدون در نظر گرفتن اطلاعات بازار مالی و یا سهام یک  شرکت، فقط با مشاهده نمودار قیمت گذشته هر سهم، میتوانیم پیش بینی کنیم حرکت آینده قیمت آن کالا چگونه خواهد بود. علم تحلیل تکنیکال یک علم جهانی است که از هزاران بار رفتار حرکتی نمودارهای قیمت کالا یا سهام بدست آمده است. در واقع با توجه به اینکه عموما انسانها در برخورد با اتفاقات یکسان، عموما واکنش های شبیه به یکدیگر انجام میدهند، علم تکنیکال با الگوهای مختلفی شکل گرفته است. این تحلیل در کلیه ی بازارهای مالی و سهام داخلی و خارجی قابل استفاده است.