قیمت یورو روز چهار شنبه 1394/04/03 سوم تیر نود چهار

دلار ۳,۲۶۷
درهم ۸۹۱
يورو ۳,۶۸۵

قیمت یورو روز چهار شنبه 1394/04/03 سوم تیر نود چهار

                                              قیمت ربع سکه