قیمت نیم سکه زیر 86 روز چهار شنبه 1394/04/03 سوم تیر نود چهار

 سکه امامی زیر 86 8,960,000
 نیم سکه  86 4,560,000
 نیم سکه زیر 86 4,500,000
 ربع سکه 86 2,510,000
 ربع سکه زیر 86 2,290,000
 سکه گرمی 1,680,000

قیمت نیم سکه زیر 86 روز چهار شنبه 1394/04/03 سوم تیر نود چهار

                                                     قیمت نیم سکه