ضرر خریداران سکه وطلا چقدر بوده؟

          

                  نیم سکه                                                         قیمت سکه امامی                                         خرید سکه امامی

این روزها با انتشار اخبار با موضوعات متفاوت از جمله توافق سیاسی ایران و اخبار فدرال رزرو و دیگر اخبار در ماه گذشته و ماه های آینده نوسان قیمت داشته و باز هم خواهیم

داشت و سقوط 19 دلاری قیمت طلا در هفته گذشته و نگاه به نمودار های مختلف در زمینه قیمت های گذشته و پیش بینی  آینده خواهید دریافت افرادی ضرر داده و افرادی هم

سود کرده اند که این بستگی به هوشیاری افراد داشته است. 

                                                            قسطی                                                     زاینده رود