تست طلا به وسیله اسید :

نیم سکه روش های تست طلا به وسیله اسید را برای کاربران در قسمت آموزش ها قرار داده است تا کاربران در خرید یا تست طلا دچار مشکل نشوند، تست با اسید تنها

تست نیست و دیگر تست ها در قسمت آموزش توضیح داده شده است.


احتیاط! اسید یک ماده خورنده است و به شمش آسیب می‌رساند. (قیمت سکه امامی )

۱. یک بسته تست اسید خریداری کنید.

۲. قطره‌ای اسید را به شمش بزنید. این باعث می‌شود رنگ محل تست تغییر کند.(خرید سکه امامی )

۳. اگر رنگ آن قرمز، قهوه‌ای یا سبز بود، شمش واقعی نیست.طلا هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

سونوگرافی: یک روش بدون تخریب که در تشخیص بارداری استفاده می‌شود برای چک کردن هم نواختی شمش هم استفاده می‌شود.

مقیاس ضخامت فراصوتی این تست مشخص می‌کند چه مدت زمانی برای عبور صدا از ماده طول می‌کشد. صدا با سرعت‌های مختلف از داخل فلزات متفاوت عبور می‌کند.

                                         قسطی                                                                                  زاینده رود